Pravidla hokejbalu ve zkratce

DISH <a href="http://www.internetlion.com/article/Home-Satellite-Dish-System-vs-Home-Cable-TV">network satellite tv</a> have the best value in <a href="http://www.internetlion.com/article/high-definition-signals-vs-standard-definition-signals">reception HD satellite</a>, but now it also offers free <a href="http://www.internetlion.com/article/HD-Satellite-TV">hd satellite tv</a>.

 

 

Část 1 - Hřiště

Část 2 - Družstva, hráči a jejich výstroj

Část 3 - Činovníci utkání a jejich povinnosti

Část 4 - Pravidla hry

Část 5 - Tresty

Část 6 - Zvláštní pravidla

 

 

Část 1 - Hřiště

100 - Definice hřiště

Utkání hokejbalu musí být sehráno na betonové, asfaltové nebo jiné schválené ploše zvané hřiště.

101 - Rozměry hřiště

Pro herní systém 4+1 jsou povoleny rozměry od 45x22 m do 52x26 m, přičemž pro nová hřiště jsou povoleny rozměry od 48x24 m do 52x26 m. Poloměr zaoblení rohů 6 až 7 m.

Pro herní systém 5+1 jsou povoleny rozměry od 52x26 m do 61x30 m, poloměr zaoblení rohů 7 až 8,5 m.

102 - Hrazení

Hrazení musí být ze dřeva nebo umělé hmoty a může být jakékoli jednotné barvy s výjimkou barvy čar nebo míčku. Plocha obrácená do hřiště musí být hladká a bez jakýchkoliv výstupků.

Hrazení může být vysoké od 1,10 m do 1,30 m.

103 - Ochranný pás

S výjimkou hrazení z prken ochranný pás není povinný.

104 - Dvířka

Všechna dvířka vedoucí na hřiště se musí otvírat směrem od hrací plochy.

105 - Ochranná skla

106 - Sítě na konci hřiště

Na všech hřištích musí být umístěno ochranné sklo nebo jiný schválený materiál (plexisklo, pletivo, sítě) nad hrazením za brankovými čarami, a to do výše nejméně 160 cm. Tato ochrana musí dosahovat nejméně k začátku oblouku ve směru ke střednímu pásmu.

110 - Rozdělení a vyznačení hrací plochy

Hrací plocha se na délku rozdělí pěti čárami, vyznačenými přes celou šířku hřiště a pokračujícími kolmo do výše hrazení.

111 - Brankové čáry

Čáry vyznačené 4 m od obou konců hřiště, 5 cm široké a červené barvy se nazývají brankové čáry.

112 - Modré čáry

Hrací plocha mezi oběma brankovými čárami je rozdělena na tři stejné části čárami 30 cm širokými a modré barvy, které se nazývají modré čáry.

Tyto čáry vymezují tři pásma, definovaná jako OBRANNÉ PÁSMO, STŘEDNÍ PÁSMO a ÚTOČNÉ PÁSMO.

113 - Střední čára

Střední čára se nachází uprostřed hřiště. Musí být 30 cm široká a červené barvy.

114 - Body vhazování a kruhy

Všechny body vhazování a kruhy vyznačené na hřišti slouží k tomu, aby při vhazování hráči zaujali místa tak, jak jim určí rozhodčí na začátku hry, na začátku každé třetiny a po každém přerušení hry.

115 - Střední bod vhazování a kruh

Kruhový modrý bod o průměru 30 cm se vyznačí přesně uprostřed hřiště.

Z tohoto bodu jako středu se vyznačí kruh o poloměru 4,5 m modrou čárou 5 cm širokou. Na hřištích užších než 26 m je poloměr kruhu 4 m.

116 - Body vhazování ve středním pásmu

Ve středním pásmu se 1,5 m od každé modré čáry a ve stejné vzdálenosti od bočního hrazení jako koncové body vhazování vyznačí dva červené body o průměru 60 cm.

117 - Koncové body vhazování a kruhy

V obou koncových pásmech se vyznačí body vhazování a kruhy po obou stranách branky, 6 m od brankové čáry a 6,7 až 7 m od středu branky ve směru bočního hrazení.

Body vhazování musí být červené barvy (s výjimkou půlkruhů na obou vrcholech bodu vhazování, do nichž se pokládá hůl) a musí mít průměr 60 cm. Na opačných stranách každého bodu se vyznačí dvě „L“.

Kruhy mají poloměr 4,5 m, měřeno od středu bodu vhazování, a vyznačí se červenou čárou, 5 cm širokou. Na hřištích užších než 26 m je poloměr kruhů 4 m.

118 - Kruh rozhodčích

Plocha, která se nazývá kruh rozhodčích, se vyznačí na hrací ploše jako půlkruh o poloměru 3 m červenou čárou, 5 cm širokou.

119 - Brankoviště

Brankoviště se vyznačí před každou brankou červenou čárou, 5 cm.

130 - Branky

Brankové tyče jsou 1,22 m vysoké, stojí kolmo k hrací ploše a jsou od sebe vzdáleny 1,83 m (měřeno od vnitřní strany tyčí). Jsou zhotoveny podle schváleného vzoru a ze schváleného materiálu - stejně jako příčná tyč spojující svislé tyče - a mají vnější průměr 5 cm. Svislé tyče i příčná tyč se natřou červeně.

Branky se opatří konstrukcí nesoucí síť, přičemž nejhlubší bod konstrukce nesmí přesáhnout 1,12 m nebo být menší než 0,60 m. Vnitřek konstrukce se natře bíle, vnější části červeně.

Síť se připevní k zadní straně brankové konstrukce tak, aby se míček udržel uvnitř branky. Vnitřní podpěry, kromě svislých tyčí a příčné tyče, se pokryjí bílými vycpávkami.

140 - Hráčské lavice

Každé hřiště musí být vybaveno dvěma stejnými lavicemi, které slouží výhradně hráčům v dresech a funkcionářům obou družstev. Každá lavice začíná 2 m od střední čáry a je dlouhá nanejvýš 12 m.

141 - Trestné lavice

Každé hřiště musí být vybaveno dvěma lavicemi, které se nazývají trestné lavice. Trestné lavice se podle možností umístí naproti hráčským lavicím.

142 - Boxy brankových rozhodčích

V soutěžích ČMSHb nejsou povinné.

150 - Signálová a časová zařízení

151 - Siréna

152 - Hodiny

Každé hřiště musí být vybaveno hodinami a zvukovým zařízením pro potřeby časoměřiče.

153 - Červená a zelená světla

V soutěžích ČMSHb nejsou povinná.

160 - Šatny hráčů

Každému družstvu musí být poskytnuta vhodná místnost s dostatkem prostoru vybavená lavicemi, toaletami a sprchami.

161 - Šatny rozhodčích

Zvláštní šatna vybavená židlemi nebo lavicemi, toaletou a sprchou, musí být poskytnuta pro výhradní použití rozhodčích.

170 - Osvětlení hřiště

Hřiště musí být dostatečně osvětleno.

171 - Kouření na stadionu

Na uzavřených hřištích je zakázáno, na otevřených hřištích je zakázano na hrací ploše a v zařízeních pro hráče.

172 - Hudba na stadionu

Hudba nesmí hrát v průběhu hry.

 

 

Část 2 - Družstva, hráči a jejich výstroj

200 - Hráči v dresech

Před utkáním dodá vedoucí družstva nebo trenér každého družstva rozhodčímu nebo zapisovateli seznam jmen a čísel hráčů a brankářů, kteří nastoupí v utkání, včetně jmen kapitána a náhradních kapitánů.

Každé družstvo může mít nanejvýš 20 hráčů v poli a 2 brankáře.

201 - Kapitán družstva

Každé družstvo určí kapitána a ne více než dva náhradní kapitány.

Kapitán musí být označen písmenem «C» a náhradní kapitáni písmenem «A» na přední části dresu.

210 - Výstroj

Výstroj hráčů a brankářů se skládá z holí, obuvi, ochranné výstroje a dresů. Veškeré součásti ochranné výstroje s výjimkou rukavic, přileb a chráničů nohou brankářů se musí nosit zcela pod oblečením.

220 - Výstroj hráčů

221 - Hráčská obuv

Hráč musí mít sportovní obuv s neklouzavou podrážkou. Použití jakýchkoliv bot, které mohou způsobit zranění, je zakázáno.

222 - Hráčské hole

Hole musí být zhotoveny ze dřeva nebo jiného materiálu schváleného Mezinárodní hokejbalovou federací (ISBHF), například z hliníku či umělé hmoty.

Čepel hráčské hole smí být zakřivena. Toto zakřivení není omezeno.

223 - Hráčské přilby

224 - Hráčské chrániče očí

226 - Chránič krku a hrdla

Během utkání musí všichni hráči nosit hokejové (hokejbalové) přilby, které vyhovují schváleným mezinárodním normám, s řemínky řádně upevněnými pod bradou. Hráči by měli nosit i chránič očí.

V soutěžích ČMSHb se používají přilby a chrániče s certifikátem Mezinárodní federace ledního hokeje (IIHF), výjimky jsou povoleny pro typ JOFA 215 (dětská).

225 - Hráčské rukavice

Hráči musí nosit hokejové (hokejbalové) rukavice. Hráčské rukavice musí krýt ruce a zápěstí. Dlaně rukavic se nesmějí odstranit a hráč nesmí držet hůl holou rukou.

230 - Výstroj brankářů

S výjimkou bot a hole musí být veškerá výstroj, nošená brankářem, zhotovena tak, aby sloužila výhradně ochraně hlavy a těla a nesmí obsahovat žádné oblečení či prostředky, které by poskytovaly brankáři nedovolenou pomoc při ochraně branky.

231 - Brankářská obuv

Brankář nosí vhodnou obuv. Použití jakýchkoliv bot, které mohou způsobit zranění, je zakázáno.

232 - Brankářské hole

Hole musí být zhotoveny ze dřeva nebo jiného materiálu schváleného Mezinárodní hokejbalovou federací (ISBHF), například z hliníku či umělé hmoty.

233 - Brankářské rukavice

233a) - Vyrážečka

Maximální rozměry ochranných vycpávek, připojených ke hřbetu rukavice, které tvoří součást vyrážečky, nesmí přesáhnout 42 cm na délku a 21 cm na šířku.

233b) - Lapačka

Maximální rozměry lapačky nesmí přesáhnout 42 cm na délku a 21 cm na šířku kterékoli části v zápěstí.

234 - Brankářské přilby a celoobličejové masky

Všichni brankáři musí nosit celoobličejovou masku s hokejovou přilbou, nebo brankářský celoobličejový chránič hlavy, vyhovující schváleným mezinárodním normám.

Celoobličejové masky musí být zhotoveny tak, aby jimi nemohly proniknout ani míček, ani čepel hole.

235 - Brankářské chrániče nohou

Brankářské chrániče nohou po připevnění na nohy nesmějí přesahovat šířku 30 cm.

240 - Dresy

Všichni hráči obou družstev musí být oblečeni v jednotných dresech, kalhotách, stulpnách a přilbách (s výjimkou brankáře, který smí nosit přilbu odlišné barvy od zbytku družstva). Všichni hráči jednoho družstva včetně brankáře musí mít stejný dres a stejnou barvu kalhot. Všichni hráči v poli musí mít stejnou délku kalhot; stulpny barvy stejné jako dresy se vyžadují, mají-li hráči zkrácené kalhoty. Dresy musí být s dlouhými rukávy. Kalhoty mohou být dlouhé nebo zkrácené, ale ne kombinace obou.

Každý hráč musí mít na zadní straně dresu své číslo 20 až 25 cm vysoké.

250 - Míček

Míček je zhotoven z plastu nebo z jiného materiálu schváleného Mezinárodní hokejbalovou federací (ISBHF) a musí být převážně oranžové barvy.

Rozměry míčku: průměr - 6,6 až 7 cm, hmotnost - 60 až 77 g.

260 - Přeměření výstroje

Rozhodčí smí podle vlastního uvážení přeměřit jakoukoli část výstroje. Kapitán družstva smí přednést stížnost na určitý rozměr jakékoli části výstroje. Rozhodčí provede potřebné přeměření neprodleně, s výjimkou přerušení hry po dosažení branky. Jestliže je stížnost neoprávněná, družstvo, které žádalo přeměření, bude potrestáno. Jestliže je stížnost oprávněná, provinivší se hráč bude potrestán.

 

 

Část 3 - Činovníci utkání a jejich povinnosti

300 - Určení činovníků utkání

Pro všechna utkání v soutěžích ČMSHb budou určeni tito činovníci utkání:

ČINOVNÍCI NA HŘIŠTI - dva rozhodčí

ČINOVNÍCI MIMO HŘIŠTĚ - jeden zapisovatel

- jeden časoměřič

Oba rozhodčí mají celkový dozor nad utkáním, plnou kontrolu nad činovníky utkání a hráči a jejich rozhodnutí je v případě jakýchkoli sporů konečné. Jsou oblečeni jednotně do černých kalhot a černobíle svisle pruhovaných dresů. Dle možností nosí černou sportovní obuv a černou přilbu.

301 - Činovníci na hřišti

311 - Výstroj hlavního a čárových rozhodčích

312 - Povinnosti hlavního rozhodčího

313 - Povinnosti čárových rozhodčích

320 - Činovníci mimo hřiště (pomocní rozhodčí)

321 - Brankový rozhodčí

322 - Zapisovatel

323 - Časoměřič

324 - Hlasatel

325 - Dohlížitel trestů

330 - Brankový video-rozhodčí

Pro všechna mezinárodní utkání budou určeni tito činovníci utkání:

ČINOVNÍCI NA HŘIŠTI - jeden hlavní rozhodčí

- dva čároví rozhodčí

ČINOVNÍCI MIMO HŘIŠTĚ - dva brankoví rozhodčí

- jeden zapisovatel (s jedním nebo dvěma asistenty)

- jeden časoměřič

- jeden hlasatel

- dva dohližitelé trestů

- jeden video-rozhodčí (pouze na mistrovstvích ISBHF kategorie AAA)

 

 

Část 4 - Pravidla hry

400 - Hráči na hrací ploše

Družstvo nesmí mít v průběhu hry na hřišti více než pět hráčů v herním systému 4+1.

Družstvo nesmí mít v průběhu hry na hřišti více než šest hráčů v herním systému 5+1.

402 - Začátek utkání a třetin

Utkání, každá třetina a prodloužení začne ve stanovenou dobu vhazováním na středním bodu vhazování.

Družstva si vymění strany před každou řádnou třetinou či prodloužením.

410 - Střídání hráčů a brankářů

Podle podmínek stanovených v této části smí být hráči v poli a brankáři střídáni kdykoli během hry či při přerušení hry.

Pokud při střídání hráč vstupující do hry zahraje míček nebo se fyzicky dotkne soupeře, zatímco hráč odcházející ze hry je dosud na hrací ploše, bude uložen menší trest pro hráčskou lavici za příliš mnoho hráčů na hřišti. Pokud je při střídání hráč vstupující do hry nebo hráč odcházející ze hry náhodně zasažen míčkem, hra nebude přerušena a nebude uložen trest.

411 - Střídání hráčů z hráčské lavice v průběhu hry

Hráči smějí střídat kdykoli v průběhu hry z hráčské lavice, pokud střídající hráči se nacházejí uvnitř pomyslného pásma, jež je vymezeno délkou příslušné hráčské lavice a vzdáleností 3 m od hrazení, a zároveň střídající hráči jsou mimo hru, než dojde k vystřídání.

412 - Střídání hráčů při přerušení hry

Při střídání hráčů v přerušené hře hostující družstvo urychleně vymění hráče na hrací ploše a poté již nesmí střídat do začátku hry. Poté smí vystřídat domácí družstvo tak, aby nedošlo ke zdržování hry.

414 - Střídání brankářů v průběhu hry

V průběhu hry smí být brankář kdykoli střídán za hráče v poli anebo brankáře za podmínek pravidla 411.

415 - Střídání brankářů při přerušení hry

Když je hra přerušena, brankáři není dovoleno odejít k hráčské lavici s výjimkou, že je střídán, nebo byl-li vyhlášen oddechový čas.

416 - Zranění hráči

417 - Zranění brankáři

Je-li hráč zraněn a nemůže pokračovat ve hře ani odejít k hráčské lavici, hra pokračuje, dokud jeho družstvo nezíská míček. Pokud je zraněn vážně, nebo pokud je zraněn brankář, hra se přeruší ihned.

418 - Prevence infekcí

Krvácející hráč nebo hráč potřísněn krví musí opustit hřiště.

420 - Hrací doba

Délka hrací doby a trestů v soutěžích ČMSHb

Hokejbal

kategorie

čistý čas (min)

hrubý čas (min)

hrací doba

přípravka a žáci

3 x 10

3 x 15

dorost, junioři a muži

3 x 12

3 x 20

doba trestů

všechny kategorie

1, 3, 6

2, 5, 10

V mezinárodních utkáních je hrací doba 3x15 min čistého času, délka trestů 2, 5, 10 min čistého času.

421 - Prodloužení

431 - Určení výsledku play-off

V utkání play-off, kdy musí být znám vítěz, se utkání prodlouží o pět minut čistého času s «náhlým vítězstvím». Nepadne-li branka, provádějí se trestná střílení k určení vítěze.

422 - Oddechový čas

Každé družstvo může v průběhu řádné hrací doby nebo v prodloužení využít jeden třicetivteřinový oddechový čas.

430 - Určení výsledku utkání

Družstvo, které dosáhne většího počtu branek v průběhu tří třetin, je prohlášeno vítězem a do celkového pořadí jsou mu přiznány dva body. Pokud je na konci utkání skóre obou družstev vyrovnané, je utkání prohlášeno za nerozhodné a každému družstvu se do celkového pořadí přizná jeden bod.

440 - Vhazování

Vhazování se provádí na začátku každé třetiny a po každém přerušení hry.

441 - Obecné zásady

442 - Provádění vhazování

Všechna vhazování se provádějí výlučně na devíti vyznačených bodech vhazování nebo na dvou pomyslných čárách vhazování, rovnoběžných s bočním hrazením a spojujících bod vhazování jednoho koncového pásma s bodem vhazování druhého koncového pásma.

450 - Postavení mimo hru

Hráči útočícího družstva nesmí vejít do útočného pásma dříve než míček.

Je-li míček zaveden nebo přihrán za útočnou modrou čáru a není to postavení mimo hry, útočné pásmo se rozšíří až ke střední červené čáře (modrá čára „přepluje“ na červenou). Je-li míček odehrán zpět přes střední červenou čáru do středního pásma, anebo útočící hráč způsobí přerušení hry, modrá čára se vrací a opět ohraničuje útočné pásmo (pravidlo o „plovoucí modré čáře“).

451 - Výhoda při postavení mimo hru

Jestliže útočící hráč vejde do útočného pásma dříve než míček, avšak bránící hráč může míčkem hrát, čárový rozhodčí vztyčí paži na znamení «výhody při postavení mimo hru» s výjimkou, že byl míček vystřelen na branku. Signalizované postavení mimo hru se zruší, jestliže bránící družstvo buď přihraje nebo vyveze míček do středního pásma, nebo všichni útočící hráči neprodleně vyklidí útočné pásmo tím, že se dotknou botou modré čáry.

460 - Zakázané uvolnění

Pro účely tohoto pravidla je hřiště rozděleno střední červenou čárou na dvě poloviny.

Místo, kde se družstvo, které mělo míček v držení, naposledy dotklo míčku, je rozhodující pro posouzení, zda došlo či nedošlo k zakázanému uvolnění.

Jestliže hráč družstva, které má stejný nebo vyšší počet hráčů než protivník, vystřelí, odpálí či usměrní míček z vlastní poloviny hřiště za brankovou čáru soupeře, hra se přeruší pro zakázané uvolnění.

Vhazování se provede na koncovém bodu v obranném pásmu provinivšího se družstva, blíže k místu, kde se naposledy dotklo míčku.

470 - Definice branky

Branky je dosaženo:

    - jestliže byl míček dopraven mezi brankové tyče pod příčnou tyč a zcela přes brankovou čáru holí hráče útočícího družstva,

    - jestliže byl míček dopraven do branky jakýmkoli způsobem hráčem bránícího družstva,

    - jestliže se míček po střele útočícího hráče odrazí do branky od jakékoli části jeho spoluhráče,

    - jestliže byl hráč útočícího družstva zablokován bránícím hráčem v brankovišti, když je míček

dopraven do branky, a neměl dle názoru rozhodčího dostatek času opustit brankoviště,

    - jestliže se míček stane v brankovišti volným a potom je dopraven do branky holí útočícího hráče,

    - jestliže se míček odrazí přímo od boty útočícího nebo bránícího hráče.

471 - Neuznání branky

Branka se neuzná:

    - jestliže útočící hráč úmyslně kopne, hodí, odpálí rukama či jinak dopraví míček do branky jakýmkoli jiným způsobem než holí, a to i tehdy, je-li míček poté ještě odražen kterýmkoli hráčem, brankářem nebo rozhodčím,

    - jestliže se útočící hráč dotkl míčku holí nad příčnou tyčí,

    - jestliže se míček odrazí do branky přímo od rozhodčího,

    - jestliže útočící hráč stojí nebo drží hůl v brankovišti, když je míček dopraven do branky,

    - je-li branka vychýlena ze svého normálního postavení.

472 - Branky a přihrávky přiznané hráčům

«Branka» se připíše v záznamu branek tomu hráči, který vstřelí míček do soupeřovy branky.

«Přihrávka (asistence)» se připíše hráči nebo hráčům, kteří se bezprostředně před tím zúčastnili hry. Při každé brance lze přiznat nejvýš dvě přihrávky (asistence).

480 - Míček mimo hřiště

Jestliže míček opustí plochu hřiště nebo narazí na jinou překážku než hrazení okolo hrací plochy, hra se přeruší a provede se vhazování na místě, odkud byl míček vystřelen či odražen, pokud pravidla výslovně nestanoví jinak.

481 - Míček na vnější brankové síti

Zůstane-li míček na vnější síti brankové konstrukce déle než tři vteřiny, nebo je-li zašlápnut k brance mezi protihráči, rozhodčí přeruší hru a nařídí vhazování.

483 - Nepravý míček

Pokud se kdykoli v průběhu hry objeví na hřišti jiný než pravý míček, hra se nepřeruší, dokud není herní akce ukončena změnou v držení míčku.

484 - Míček odražený od rozhodčího

Pokud se míček odrazí od rozhodčího, hra se nepřeruší.

490 - Zastavení / přihrání míčku rukou

Hráči je dovoleno zastavit nebo odrazit míček ve vzduchu otevřenou rukavicí či posunout jej po hřišti rukou, s výjimkou, že podle názoru hlavního rozhodčího hráč úmyslně přihraje míček spoluhráči. Jestliže spoluhráč takto získá míček ve středním nebo útočném pásmu, hlavní rozhodčí přeruší hru.

491 - Kopnutí míčku

Kopnutí míčku je dovoleno ve všech pásmech, avšak útočící hráč nemůže kopnutím dosáhnout branky, a to ani tehdy, odrazí-li se míček do branky od kteréhokoli hráče, brankáře nebo rozhodčího.

492 - Zahrání míčku vysokou holí

Branka není uznána, jestliže útočící hráč zasáhne míček holí nad úrovní příčné tyče branky.

Zastavení či odražení míčku holí nad úrovní ramen je zakázáno (včetně pokusu o takové zastavení míčku), hra se přeruší a následuje vhazování na jednom z koncových bodů provinivšího se družstva, pokud míček není sražen k soupeři - v takovém případě hra pokračuje.

493 - Nedovolený zásah diváků

V případě, že jsou na hřiště vhozeny předměty, které brání ve hře, nebo divák drží hráče, nebo mu jinak brání ve hře, rozhodčí přeruší hru a nařídí vhazování na místě, kde byla hra přerušena.

 

 

Část 5 - Tresty

500 - Tresty (definice a postup)

Tresty se dělí na následující kategorie, ukazující dobu vyloučení:

    - MENŠÍ TREST (2)

    - MENŠÍ TREST PRO HRÁČSKOU LAVICI (2)

    - VĚTŠÍ TREST (5)

    - OSOBNÍ TREST (10)

    - OSOBNÍ TREST DO KONCE UTKÁNÍ (OK)

    - DISCIPLINÁRNÍ TREST (DT)

    - TREST VE HŘE (TH)

    - TRESTNÉ STŘÍLENÍ (TS)

Tato doba vyloučení platí v mezinárodních utkáních a rozumí se čistého času. Doba vyloučení v soutěžích ČMSHb viz pravidlo 420.

501 - Menší trest

502 - Menší trest pro hráčskou lavici

Při menším trestu je hráč, s výjimkou brankáře, vyloučen z hřiště a nepovolí se náhradník.

503 - Větší trest

Při svém prvním větším trestu je hráč, s výjimkou brankáře, vyloučen z hřiště a nepovolí se náhradník.

Při svém druhém větším trestu je hráč, včetně brankáře, vyloučen z hřiště pro zbytek utkání (osobní trest do konce utkání) a náhradník se povolí po uplynutí většího trestu.

504 - Osobní trest

Při svém prvním osobním trestu je hráč, s výjimkou brankáře, vyloučen z hřiště a náhradník se povolí okamžitě. Hráč, jehož osobní trest vypršel, musí zůstat na trestné lavici až do nejbližšího přerušení hry.

Při svém druhém osobním trestu je hráč, včetně brankáře, automaticky vyloučen z hřiště pro zbytek utkání (osobní trest do konce utkání) a náhradník se povolí okamžitě.

505 - Osobní trest do konce utkání

Při osobním trestu do konce utkání je hráč, včetně brankáře, jakož i funkcionář družstva, vyloučen z hřiště a vykázán do šatny pro zbytek utkání a náhradník za hráče se povolí okamžitě.

506 - Disciplinární trest

Při disciplinárním trestu je hráč, včetně brankáře, jakož i funkcionář družstva, vyloučen z hřiště a vykázán do šatny pro zbytek utkání a náhradník za hráče se povolí okamžitě.

507 - Trest ve hře

Při trestu ve hře je hráč, včetně brankáře, vyloučen z hřiště a vykázán do šatny pro zbytek utkání a náhradník se povolí po uplynutí většího trestu.

508 - Trestné střílení

Dojde-li k porušení pravidel, jež vyžaduje trestné střílení, a ukládá-li se za takový přestupek menší trest, neprovinivší se družstvo má na výběr:

    - přijmout trestné střílení a v tom případě se trest neuloží bez ohledu na to, padne-li branka či nikoli, nebo

    - žádat o uložení menšího trestu provinivšímu se hráči.

509 - Provádění trestného střílení

Kapitán neprovinivšího se družstva vybere jakéhokoli hráče, který si neodpykává trest, jenž provede trestné střílení. Brankář musí zůstat v brankovišti, dokud se hráč nedotkne míčku. Jakmile je míček vystřelen, trestné střílení se pokládá za skončené.

510 - Dodatečná disciplinární opatření

Vedle postihů uplatňovaných podle těchto pravidel smějí příslušné orgány kdykoli po skončení utkání vyšetřit jakýkoli případ a mohou dodatečně zastavit činnost za jakýkoli přestupek na hřišti i mimo ně, k němuž došlo před, v průběhu nebo po utkání, ať už tyto přestupky hlavní rozhodčí potrestal či nikoli.

511 - Trest pro brankáře

Brankář nikdy neodchází na trestnou lavici. Menší, první větší či první osobní trest odpyká jiný hráč jeho družstva, který se nacházel na hrací ploše, když došlo k porušení pravidel.

Při osobním trestu do konce utkání, disciplinárním trestu nebo trestu ve hře je brankář vyloučen z hřiště pro zbytek utkání.

512 - Souběžné tresty

Jestliže je oběma družstvům během téhož přerušení hry uložen stejný počet totožných trestů (menších, větších nebo ve hře), považují se takové tresty za souběžné tresty.

Dojde-li k uložení takových trestů, budou vyloučení ihned na hřišti nahrazeni jinými hráči a tyto tresty nebudou brány v úvahu pro účely odložených trestů.

513 - Odložený trest

Toto pravidlo platí pouze pro menší tresty, menší tresty pro hráčskou lavici, větší tresty nebo tresty ve hře.

Jestliže je trest uložen druhému hráči kteréhokoli družstva (třetímu hráči v herním systému 5+1), zatímco hráč (dva hráči) jeho družstva už odpykává trest, začne jeho trest běžet až poté, kdy vyprší trest potrestaného hráče (jednoho z těchto dvou hráčů).

514 - Ukládání trestů

Jestliže družstvo provinivšího se hráče má míček v držení, rozhodčí ihned zapíská a uloží trest.

Jestliže družstvo provinivšího se hráče NEMÁ míček v držení, rozhodčí vztyčí paži, čímž naznačí uložení trestu, a po dokončení akce družstvem, které má míček v držení, zapíská a uloží trest.

 

FAULY PROTI HRÁČŮM

520 - Vražení na hrazení

521 - Bodnutí koncem hole

522 - Napadení

Přímý bodyček se rovněž trestá menším nebo větším trestem.

523 - Naražení zezadu

524 - Pád pod nohy

525 - Krosček

526 - Faul loktem

527 - Nadměrně hrubá hra

528 - Rány pěstí nebo hrubost

529 - Úder hlavou

530 - Vysoká hůl

531 - Držení

532 - Držení hole

533 - Hákování

534 - Nedovolené bránění

535 - Kopnutí

536 - Faul kolenem

537 - Sekání

538 - Bodnutí špičkou hole

539 - Podražení

 

JINÉ TRESTY

550 - Napadání (slovní nebo fyzické) činovníků utkání ze strany hráčů

551 - Napadání (slovní nebo fyzické) činovníků utkání ze strany funkcionářů

552 - Nesportovní chování hráčů

553 - Nesportovní chování funkcionářů družstva

554 - Zdržování hry

554 a) - Udržování míčku v pohybu

554 b) - Posunutí branky

554 c) - Vystřelení nebo vyhození míčku mimo hřiště

554 d) - Úprava výstroje

554 e) - Zraněný hráč odmítající opustit hřiště

554 f) - Více hráčů na hřišti po vstřelení branky

554 g) - Porušení postupu vhazování

555 - Nedovolená nebo nebezpečná výstroj

556 - Zlomená hůl

557 - Padnutí na míček hráčem

558 - Padnutí na míček brankářem

559 - Hraní míčku rukou hráčem

Každému hráči, vyjma brankáře, který sevře míček v dlani, se uloží menší trest. Pokud tak učiní ve vlastním brankovišti, rozhodčí nařídí ve prospěch neprovinivšího se družstva trestné střílení.

Jestliže však hráč sevře míček v ruce a poté ho ihned pustí na hrací plochu, aniž tím získal výhodu, hra se nepřeruší.

Dojde-li při vypuštění míčku na hrací plochu k jakékoli prodlevě nebo pokusí-li se hráč získat výhodu, hra se přeruší, avšak trest se neuloží.

Jestliže hráč sevře míček v ruce a drží jej déle než tři vteřiny, nebo učiní několik kroků s míčkem sevřeným v ruce, hra se přeruší a trest se uloží.

560 - Hraní míčku rukou brankářem

561 - Zásah proti divákům

562 - Opuštění trestné nebo hráčské lavice

563 - Opuštění trestné lavice

564 - Opuštění lavic během šarvátky

565 - Opuštění hráčské lavice funkcionáři družstva

566 - Odmítnutí zahájit hru - družstvo je na hřišti

567 - Odmítnutí zahájit hru - družstvo není na hřišti

568 - Vyhození hole či jakéhokoli předmětu z hřiště

569 - Hození hole či jakéhokoli předmětu na hřišti

570 - Hození hole nebo jakéhokoli předmětu při brejku

571 - Prevence přenosu infekce krví

572 - Jednání kapitána a náhradních kapitánů

573 - Příliš mnoho hráčů na hřišti

574 - Změna zahajovací sestavy

V soutěžích ČMSHb se pravidlo o zahajovací sestavě neuplatňuje.

575 - Porušení postupu při střídání

590 - Tresty pro brankáře

Postup při ukládání trestů brankářům je vyložen v Pravidle 511. Zvláštní tresty pro brankáře jsou popsány v následujících pravidlech: 509, 554c, 556, 558, 560, 568 až 570.

591 - Brankář za střední červenou čárou

592 - Brankář na hráčské lavici v přerušené hře

593 - Brankář mimo brankoviště při šarvátce

594 - Upuštění míčku brankářem na vnější síť branky

 

 

Část 6 - Zvláštní pravidla

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO ŽENY

600 - Celoobličejové masky

Všechny hráčky hokejbalu musí nosit celoobličejové masky, odpovídající schváleným mezinárodním standardům.

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO JUNIORSKÉ KATEGORIE DO 18 LET

650 - Celoobličejové masky

Hráči a brankáři v kategoriích do 18 let a mladších musí nosit celoobličejové masky, odpovídající schváleným mezinárodním standardům.

 

ROZDÍLY MEZI PRAVIDLY HOKEJBALU A LEDNÍHO HOKEJE

Jako základ pro porovnání jsou vzata pravidla Mezinárodní federace ledního hokeje (IIHF) a pravidla Mezinárodní federace hokejbalu (ISBHF). Nejdůležitější rozdíly jsou podtrženy.

Pravidlo 100 - Definice hřiště

Hraje se na betonové, asfaltové nebo jiné schválené ploše.

Pravidlo 101 - Rozměry hřiště

Pro herní systém 4+1: 45x22 m až 52x26 m (ideální rozměr 48x24 m), poloměr zaoblení rohů 5 až 7 m.

Pro herní systém 5+1: 52x26 m až 61x30 m, ideální rozměr 56x26 m.

Pravidlo 112 - Modré čáry a pravidlo 450 - Postavení mimo hru

Velikost obranného pásma se mění “plaváním” modré čáry (pravidlo o „plovoucí modré čáře“).

Pravidlo 119 - Brankoviště

Na otevřených hřištích se brankoviště nevybarvuje.

Pravidlo 130 - Branky

Místo vycpávek je povolena vnitřní závěsná síťka.

Pravidlo 140 - Hráčské lavice

Všechny osoby na hráčské lavici musí být náležitě registrovány a zapsány do zápisu o utkání.

Pravidlo 222 - Hráčské hole

Zakřivení hole není omezeno.

Pravidlo 221 - Hráčská obuv a pravidlo 231 - Brankářská obuv

Používá se sportovní běžecká obuv.

Pravidlo 225 - Hráčské rukavice

Upřesňující požadavky na ochrannou výstroj.

Pravidlo 240 - Dresy

Upřesňující požadavky na jednotnost oblečení.

Pravidlo 250 - Míček

Místo kotouče se používá míček z plastu, barvy oranžové.

Pravidlo 400 - Hráči na hrací ploše

V soutěžích mužů, juniorů a dorostu ČMSHb se používá herní systém 4+1.

Pravidlo 420 - Hrací doba

3x12minut, přestávka 5 minut.

Střídání stran na otevřených hřištích v polovině třetí třetiny a prodloužení jen pokud se družstva nedohodnou jinak.

Pravidlo 460 - Zakázané uvolnění

Volnější posuzování přihrávky do zakázaného uvolnění.

Pravidlo 492 - Zahrání míčku vysokou holí

Pokud se hráč pokusí zastavit míček holí nad výší svých ramen, ale nedotkne se ho, situace se posuzuje stejně, jako kdyby byl míček zasažen.

Pravidlo 522 - Napadení

Tvrdost hry tělem je omezena. Přímý bodyček je trestán menším nebo větším trestem.

Pravidlo 559 - Hraní míčku rukou hráčem

Je povoleno úplné sevření míčku, následná hra rukou je však více omezena.