Pravidla soutěžní vybíjené

 

  1. Hřiště

  2. Míč

  3. Družstva

  4. Hrací doba

  5. Bodování hry

  6. Příprava hry, nastoupení hráčů

  7. Průběh hry

  8. Rozhodčí

  9. Dokumentace

10. Protesty

 

Tato pravidla vznikla na základě mnohaletých zkušeností pracovní skupiny pěti učitelů tělesné výchovy. Jedná se o nejprecizněji sestavená pravidla, s jakými se sami autoři kdy setkali.

V současné době se objevily snahy uzpůsobit pravidla vybíjené průpravnému pojetí pro některé speciální hry (např. povolení házenkářského tříkrokového rytmu, možnost vybíjet s dopadem do soupeřova pole, možnost vybíjet odbitím míče apod.). Kolektiv autorů si je vědom, že vybíjená nemá charakter závodního sportu, a je tedy věcí pořadatele, k jakým pravidlům se přikloní. Přesto se však domníváme, že zde navrhovaná pravidla dostatečně ctí tradiční zkušenosti a dávají vybíjené dostatek prostoru být pro děti dobrou hrou a zábavou.

Charakteristika hry

Vybíjená je kolektivní sportovní hra, při které se utkávají dvě desetičlenná družstva (+ náhradníci) na hřišti rozděleném na dvě poloviny. Při hře se míč chytá a hází rukama s cílem zasáhnout soupeře do libovolné části těla tak, aby se míč po zásahu hráče dotkl země.

 

 

 

1. Hřiště

1.1. Rozměry hřiště:

Hrací plocha zahrnuje vnitřní hřiště a vnější zázemí. Vnitřní hřiště je obdélník 18 x 9 m obklopený volným vnějším zázemím nejméně 2 m širokým. Nad ním je volný prostor bez jakékoliv překážky, vysoký nejméně 5 m. Zadní zázemí je nejméně 3 m hluboké, maximálně 6 m.

1.2. Povrch hřiště:

Hrací povrch má být plochý, vodorovný a jednolitý. Materiál povrchu není pravidly stanoven, musí však pro hráče bezpečný. Není přípustné hrát na povrchu kluzkém a nerovném. Čáry hřiště z pevného materiálu nejsou povoleny.

Výjimkou jsou soutěže, v nichž vyhlašovatel záměrně v souladu s propozicemi využívá jiný povrch (např. plážová vybíjená). V takovém případě je ale povinností pořadatele zvážit otázku bezpečnosti hráčů a uvést druh povrchu v propozicích soutěže.

Betonový povrch může být použit jen výjimečně, přičemž pořadatel musí na tuto skutečnost předem družstva upozornit.

1.3. Čáry na hřišti:

Šíře všech čar je obvykle 4-6 cm, nelze se však dožadovat dodržení tohoto pravidla, není-li to technicky možné. Osa střední čáry rozděluje hrací plochu na dvě poloviny až k hranici zázemí. Čáry mají odlišnou barvu od povrchu hřiště, je-li to v moci pořadatele, mají všechny čáry stejnou barvu.

1.4. Zóny hřiště:

Vnitřní pole

Zadní zázemí

Postranní zázemí

Prostor mimo hřiště

Hraniční čáry jsou součástí obou ploch, které rozhraničují.

Hráčem stojícím v zadním zázemí se myslí hráč, který nepřešlapuje žádnou částí těla do postranního zázemí. (Toto pravidlo je důležité pro posouzení nabitého míče a možného vybití soupeře hráčem ze zázemí.)

 

 

 

2. Míč

Hraje se s míčem vymezeným pravidly pro odbíjenou. Míč musí být kulatý, s obalem z měkké přírodní nebo umělé kůže, uvnitř s duší gumovou nebo z podobného materiálu. Barva míče je jednotná a světlá, obvod 63-69 cm, hmotnost 250-290 g.

Povrch míče nesmí být upravován (např. lepícími materiály).

Pořadatel zvláštních soutěží ve vybíjené může použít odlišný míč, jeho hmotnost nesmí ale překročit 300 g a obvod klesnout pod 50 cm (např. barevný beachvolejbalový míč, lehký gumový míč apod.)

 

 

 

3. Družstva

3.1. Věkové kategorie:

Vzhledem k charakteristice hry se doporučuje, aby soutěže byly vypisovány pouze pro děti do 13 let věku (max. dosažený věk v průběhu roku konání soutěže), tj. nejvýše žáci 7. ročníků. V těchto kategoriích mohou být vypisovány i soutěže pro smíšená družstva.

Soutěže pro starší žáky lze pořádat s odlehčenými míči a pouze nekoedukovaně.

Hlavní soutěžní kategorií jsou žáci resp. žákyně 6. ročníků a žáci resp. žákyně 4.-5. ročníků.

3.2. Složení družstva:

Družstvo tvoří maximálně 14 hráčů a nejvýše tři vedoucí (s libovolným rozdělením úloh vedoucího, trenéra, kouče, lékaře apod.) - jeden vedoucí je určen jako odpovědný. Utkání se mohou zúčastnit pouze hráči uvedení na předložené soupisce družstva.

Výklad: Na turnajích lze použít jednu soupisku pro celý turnaj, v jednotlivých zápasech se myslí soupiskou seznam hráčů uvedených v zápise o utkání. Je-li na soupisce pro turnaj více než 14 hráčů, předloží vedoucí družstva seznam hráčů pro jednotlivá utkání.

Uděluje-li organizátor soutěže medaile, diplomy či jiné obdobné ceny, měly by být k dispozici pro nejméně 14 hráčů a tři vedoucí družstva.

3.3. Kapitán:

Jeden z členů družstva je kapitán, jmenovitě uvedený na soupisce. Je označen zřetelným doplňkem na dresu (páska na rukávu, písmeno na dresu apod.). Pokud není kapitán družstva na hřišti, sám kapitán nebo vedoucí určí dalšího hráče, který plní funkci kapitána ve hře.

3.4. Výstroj hráčů:

Výstroj hráčů se sestává z tílka/trička, trenýrek a obuvi. Od pasu výše musejí být dresy jednotné barvy. Obuv má být sportovní - lehká, měkká, s gumovou nebo koženou podešví, bez podpatků.

Za chladného počasí může hráčům být povoleno hrát v teplácích.

Jako doplňky jsou povoleny zejména chrániče loktů a kolen. Je zakázáno nosit předměty, které mohou způsobit zranění. Hrát s brýlemi lze jen se souhlasem odpovědného vedoucího družstva (kterému se doporučuje, aby si vyžádal souhlas rodičů dítěte).

Nátěr prstů lepicími materiály není povolen.

Organizátor příslušné soutěže má právo s ohledem na charakter soutěže a použité hřiště:

- vyžádat si zřetelné očíslování hráčů

- povolit nebo přikázat hrát bez obuvi resp. zakázat s ohledem na povrch sportoviště určitý typ obuvi

- povolit nejednotné dresy družstva

- nepřipustit utkání v němž mají soupeři stejnou barvu dresů - nastane-li takový případ, musí se převléknout domácí družstvo (družstvo uvedené v zápise jako první)

Vymínění těchto práv bude uvedeno v propozicích soutěže.

3.5. Práva a povinnosti účastníků:

Účastníci musejí znát pravidla hry a řídit se jimi. Ve sportovním duchu respektují rozhodnutí rozhodčích, bez diskuse s nimi. V případě pochyb se může dožadovat vysvětlení pouze kapitán a odpovědný vedoucí družstva. Zdvořile a s úctou v duchu FAIR PLAY se účastníci musejí chovat též k soupeři, ostatním funkcionářům a divákům.

3.5.1. Kapitán:

Vede-li se zápis o utkání, podepisuje jej. Zastupuje své družstvo při losování. Při přerušení hry může komunikovat s rozhodčím, žádat jej o výklad použitého pravidla a v případě neuspokojivé odpovědi žádat o zanesení připomínky do zápisu o utkání jako oficiálního protestu. Má právo vyjadřovat se k povrchu hřiště, výstroji soupeře a žádat o případnou nápravu v duchu pravidel.

3.5.2. Vedoucí družstva:

Vedoucí družstva mají právo stát ve vymezeném prostoru, odkud mohou komunikovat s vlastními hráči na hřišti (tento prostor musí být vymezen mimo hrací plochu (kterou se myslí i zázemí!)).

Odpovědný vedoucí družstva má stejná práva jako kapitán ve věci komunikace s rozhodčími.

3.5.3. Pořadatel má možnost omezit práva kapitána a svěřit je pouze vedoucímu družstva.

 

 

 

4. Hrací doba

4.1. Hrací čas

Utkání trvá 2 x 7 minut s tříminutovou přestávkou, je-li třeba určit vítěze a stav je po skončení hrací doby nerozhodný, nastavuje se 2 x 3,5 minuty. V případě, že i po prodloužení je stav nerozhodný, následuje další prodloužení hrané systémem "náhlá smrt" - na prvního vybitého hráče.

Organizátor příslušné soutěže má právo:

- ponechat jako konečné nerozhodné výsledky (s ohledem na hrací systém soutěže)

- zkrátit řádné prodloužení na kratší dobu dle časových možností, nanejvýše však na 2 x 2 minuty nebo 1 x 3 minuty

- zrušit řádné prodloužení a zavést po normálním hracím čase ihned náhlou smrt

- zrušit pravidlo náhlé smrti a zavést opakovaná prodloužení až do rozhodnutí výsledku resp. stanovit určitý vyšší počet prodloužení

- zkrátit všechny pauzy mezi jednotlivými částmi zápasu na 1 minutu, avšak pouze za předpokladu, že družstvo nehraje více zápasů v rámci turnaje bezprostředně po sobě

4.2. Měření času

Rozhodčí dává pokyn k zahájení hry píšťalkou, od té chvíle se měří čas. Při dosažení vybití či chybě ve hře se čas nezastavuje. Rozhodčí však zastaví čas, pokud dojde k blokování míče překážkou, míč opustí zcela hrací plochu, dojde ke zranění hráče, kapitán nebo odpovědný vedoucí se dožaduje vysvětlení či vznikne jiná situace, která pozastaví průběh hry.

 

 

 

5. Bodování hry

Výsledek hry je dán celkovým počtem vybitých hráčů v součtu obou poločasů. Vítězí to družstvo, které vybije větší počet soupeřů. Nenastoupí-li některé družstvo úplné, počítají se chybějící hráči do počtu vybitých. Výsledek je nerozhodný, pokud obě družstva vybíjí stejný počet hráčů, s těmito výjimkami:

- zvítězí-li v jednom z poločasů družstvo tím, že vybije všechny hráče soupeře, pak v případě nerozhodného stavu na počet vybitých vítězí toto družstvo

- zvítězí-li v každém z poločasů jiné družstvo tím, že vybije všechny hráče soupeře, pak v případě nerozhodného stavu na počet vybitých vítězí družstvo, které vybilo posledního hráče soupeře v kratším čase

Výklad: Jako první kritérium je stanoven počet vybitých hráčů. Zvítězí-li např. družstvo v prvním poločase 10:7 a ve druhém podlehne 3:7, prohrává celkové utkání 13:14 (bez ohledu na to, že v prvním poločase vybilo všechny i s kapitánem). Pokud by druhý poločas skončil v tomto případě 4:7, platilo by skóre 14:14, ale vítězem by se stalo první družstvo.

 

 

 

6. Příprava hry, nastoupení hráčů

6.1. Los:

Na počátku kapitáni obou družstev losují. Kdo vyhraje, volí, zda chce míč nebo volbu strany. Rozhodne-li se pro míč, soupeři náleží volba strany a naopak. Družstvo, které se rozhodne pro míč, má míč na počátku I. poločasu a má rovněž právo určit, kterým míčem se bude hrát, je-li k dispozici míčů více. Pokud se prodlužuje, má míč v I. poločase prodloužení družstvo, které jej mělo v I. poločase řádné hrací doby. Před hrou na náhlou smrt nebo před prodloužením hraném na jediný čas, se losuje o míč znovu.

6.1. Základní postavení:

Každé družstvo obsadí své pole a volně se v něm rozestaví. Do zámezí za soupeřovým polem (příp. vedle soupeřova pole) odchází hráč pověřený kapitánem (nebo sám kapitán). Tento hráč se vrací do hry jako poslední teprve ve chvíli, kdy jsou všichni jeho spoluhráči vybiti.

V zadním zázemí na počátku hry může hrát nahrávač (libovolný hráč z pole), který se do pole vrací výměnou za prvního vybitého spoluhráče.

Hráčem pro hru v zázemí i nahrávačem může být v každém poločase (rovněž v každém nastavení) jiný hráč.

Každý poločas a každé prodloužení zahajují obě družstva s plným počtem hráčů v poli.

6.2. Změny stran:

Družstva si mění strany po poločasové přestávce (normální hrací doby i prodloužení).

Na počátku případného druhého prodloužení (před hrou "náhlá smrt") se losuje o stranu a míč znovu. O stranu a míč se losuje znovu také v případě, že první prodloužení je hráno jen na jeden čas bez výměny stran.

Na počátku prvního prodloužení není třeba o stranu a míč losovat, není to však ani chybou rozhodčího.

6.3. Minimální počet hráčů:

Nejmenší možný počet hráčů, s nimiž družstvo může zahájit zápas jsou čtyři hráči. Hráči chybějící do počtu se počítají jako vybití. Dostaví-li se další hráči družstva po zahájení zápasu, mohou doplnit své družstvo pro příslušný poločas jen na místa již vybitých hráčů v zázemí. Do dalších poločasů a případných prodloužení mohou tito hráči nastoupit normálně.

6.4. Čekací doba:

Čekací dobu na hráče určuje řád soutěže.

6.5. Střídání hráčů:

Střídat hráče je možno ve všech poločasech, před případným prvním i druhým prodloužením. V průběhu jedné části hry je možno střídat jen zraněné hráče, a to při přerušení hry.

6.6. Zahájení hry:

Rozhodčí dává pokyn k zahájení hry píšťalkou. Hra začíná tak, že hráč družstva, kterému náleží míč, podá míč svému družstvu z místa vně hřiště u rozhodčího.

Míč podaný ze zámezí na počátku utkání není nabitý.

 

 

 

7. Průběh hry

7.1. Nabitý míč:

Nabitý je míč hozený kterýmkoliv hráčem stojícím v poli nebo zadním zázemí. Míč přihrávaný od hráče z postranního zázemí nabitý není. Míč se nesmí dotknout země. Kdo míč zvedl ze země, chytil míč odražený od země anebo chytil míč se současným dotekem míče země, nemá nabito. Míč není rovněž nabitý po přerušení a znovuzahájení hry bez ohledu na příčinu, pro niž byla hra přerušena! Míč odražený od libovolného hráče zůstává nabitý nebo nenabitý dle předchozího průběhu.

Výklad: Z pole i zadního zázemí se smí přihrávat i vybíjet, z postranního zázemí lze jen přihrávat, nelze odtud nabíjet ani vybíjet.

Nabíjet míč lze ihned po zahájení hry. Není třeba přehazovat pole, první nemusí vybíjet kapitán apod.

Míč nelze nabít pouhým odražením od spoluhráče.

7.2. Vybití hráče:

7.2.1.

Hráč je vybit, je-li přímo zasažen nabitým míčem hozeným soupeřem nebo chytá-li nabitý míč hozený soupeřem z pole nebo zadního zázemí a nezachytí jej - míč po dotyku hráče spadne přímo na zem či odletí mimo hrací plochu nebo tečuje jiného hráče a poté spadne na zem či odletí mimo hrací plochu.

Za zásah hráče může rozhodčí posoudit i zasažení volně vlající části výstroje.

Hráč je též vybit, pokud se zachyceným míčem dotkne země. V takovém případě musí rozhodčí posoudit, zda se míč nejprve dotkl země a pak byl hráčem chycen anebo obráceně. Míní-li rozhodčí, že došlo k současnému zachycení míče a jeho dopadu na zem, hráč vybit není.

Hráč je rovněž vybit, pokud uhýbá před nabitým míčem vrženým z pole nebo zadního zázemí soupeře a dopustí se v této souvislosti přešlapu nebo se dotkne čáry či zámezí libovolnou částí těla, pokud míč nezachytí.

Výklad: Hráč nemůže být vybit míčem odraženým od země či od jiného hráče (a to ani míčem odraženým od hráče soupeře!). Chytí-li kterýkoliv hráč (spoluhráč či soupeř) míč odražený od hráče, zachrání jej od vybití a může sám ihned vybíjet (má nabito). Pokud hráč chytí vystřelený míč, ale poruší pravidlo o přešlapu, je potrestáno družstvo pouze ztrátou míče.

Hráč nemůže být vybit míčem hozeným protihráčem stojícím (byť i částečně) v postranním zázemí.

Rozhodčí může považovat za zásah hráče jakýkoli zásah výstroje. Záleží na jeho pohledu na věc, kterou samozřejmě posuzuje na obou stranách stejně.

Upřesnění: Z výkladu pravidla plyne, že hráče nelze vybít volejbalovým odbitím míče. V závislosti na situaci navíc může rozhodčí odbíjení balónu směrem k soupeři posoudit jako nesportovní chování!

Pokud se míč odrazí od hráče, dále od zařízení sportoviště umístěného kolmo nad hrací plochou a je chycen spoluhráčem, je hráč zachráněn od vybití, ale míč není nabit. Pokud se odrazí míč od hráče a dále od zařízení sportoviště v zázemí, je hráč vždy vybit.

7.2.2.

Jedním vrženým míčem může být vybit pouze jeden hráč, a to ten, který byl zasažen jako první. Jsou-li zasaženi dva hráči současně, určí vybitého hráče rozhodčí.

7.2.3.

Vybití oznamuje rozhodčí píšťalkou. Vybitý hráč ihned opustí své hrací pole a odejde do svého zázemí. K odchodu může využít i soupeřovo postranní zázemí, nikoli však soupeřovo pole (ztráta míče). Družstvo nemusí čekat se zahájením hry na odchod spoluhráče z pole, tento hráč však musí bez prodlení opustit své pole. Neučiní-li tak, potrestá rozhodčí družstvo ztrátou míče.

7.2.4.

Píšťalka oznamuje konec hry. Vybití po konci hry neplatí bez ohledu na to, zda byl již míč hozen.

Rozhodčí může během zápasu zastavit čas, může odebrat míč za zdržování hry, nemůže však nastavovat čas po jeho uplynutí a tedy ani uznat vybití hráče po konci hrací doby.

7.2.5. Zraněný hráč v poli

Za zraněného hráče v poli může nastoupit hráč z lavičky. Nemá-li družstvo k dispozici takového hráče a zraněný hráč nemůže pokračovat ve hře, bude považován za vybitého.

7.3. Návrat nahrávače

Po vybití prvního hráče se do pole vrací nahrávač. Družstvo nemusí čekat se zahájením další hry na návrat nahrávače, ten však musí bez prodlení směřovat do pole. Pokud tak nahrávač neučiní nebo se dokonce zapojí do další hry ze zámezí, bude družstvo potrestáno ztrátou míče.

7.3.2. Hráč ze zázemí do pole

Pokud jsou vybiti všichni hráči v poli, nastupuje do pole hráč, který hrál od počátku poločasu v zadním zázemí.

Výklad: Tento hráč má pouze jeden život, první ránu nemá nabitou. Při nástupu do pole nesmí tento hráč přešlápnout do pole soupeře (platí i pro nahrávače).

7.4. Chyby ve hře:

7.4.1.

Dopustí-li se družstvo chyby ve hře, je potrestáno ztrátou míče. Chybu ve hře oznamuje rozhodčí píšťalkou. Potrestané družstvo je povinno ihned odevzdat míč soupeři, a to slušným způsobem.

Výklad: Po odebrání míče rozhodčí znovu hru nezahajuje, družstvo které získalo míč, jej může ihned rozehrát. Byl-li odebraný míč hozen vzduchem bez doteku země (přihrávka) je považován za nabitý.

7.4.2. Za chybu ve hře se považuje:

- Kroky s míčem kdekoli na hrací ploše. Za kroky se nepovažují nakročení, chytání a či odehrání míče ve výskoku nebo kroky nezbytné při chytání míče bitého soupeřem. Krokem není dále přísun nestojné nohy během hry s míčem.

Pouze v případě, že je v poli či zázemí jen jediný hráč, může se s míčem pohybovat driblováním. Nedovoluje-li povrch hřiště driblink, smí osamělý hráč míč kutálet po zemi. Driblovaný nebo kutálený míč však přestává být nabitý.

- Držení míče déle než tři sekundy.

- Více než dvě přihrávky míče v poli nebo v zázemí.

Výklad: za přihrávku se nepovažuje pouhý dotek míče hráčem v nepřehledných situacích, ale zjevná přihrávka, ať již vzduchem nebo po zemi.

- Přešlap: Za přešlap se považuje jakýkoliv dotyk čáry, která vymezuje hřiště nebo dotyk soupeřova území za touto čarou kteroukoliv částí těla. Přešlapem se míní dále vybírání míče ze země v soupeřově území, driblování míčem v soupeřově území (a to i jediným úderem), vyrážení a tahání míče drženého soupeřem v jeho území.

Výklad: Přešlapem není chycení míče ve vzduchu nad soupeřovým polem.

Výjimkou z tohoto pravidla je odchod vybitého hráče přes soupeřovo postranní zázemí - je povoleno, avšak odcházející hráč musí ihned směřovat do svého vlastního zázemí a nijak ovlivnit hru.

Pokud je míč zachycen ve vzduchu současně soupeřícími hráči a dojde k přetahování se o něj, aniž by některý z hráčů přešlápl do soupeřova území, rozhodčí přeruší hru a předá míč tomu družstvu, nad jehož územím dle jeho názoru míč v okamžiku zachycení byl.

- Zdržování hry. Zejména pomalý odchod hráčů z pole po vybití, vysoké přihrávky nebo přihrávky přes místa neobsazená hráči soupeře, kutálení míče a další činnosti s cílem získat čas.

- Hraní nohou. Hraním nohou v rozporu s pravidly se myslí aktivní nahrávka nohou. Není chybou pouhé zachycení nohou míče směřujícího do soupeřova území, pokud nedojde k jiné chybě.

7.4.3.

Dojde-li k chybě ve hře v závěru akce, která bezprostředně vedla k vybití soupeře (tj. přešlap ihned po odehrání míče), hráč vybit není.

7.5. Osobní chyby

7.5.1.

Hráč, který se dopustí osobní chyby je napomenut. Při druhé osobní chybě je hráč vyloučen bez náhrady.

Hráč, který se dopustí hrubé osobní chyby je vyloučen bez náhrady bez předchozího napomenutí.

Výklad: Je-li vyloučen hráč z pole, je považován za vybitého. Do případného druhého poločasu i nastavené hry nastupuje družstvo bez vyloučených hráčů (tj. jako by byli vybití).

7.5.2. Osobní chybu může dostat hráč za

- Nesportovní chování. Urážení či zesměšňování soupeře, diskutování s rozhodčím (s výjimkou dotazů kapitána).

- Bránění ve hře v soupeřově území v době, kdy družstvo nemá míč a nelze jej potrestat odebráním míče.

Např. hráč z postranního zázemí vstupuje úmyslně do pole soupeře nebo se hráč snaží zachytit nenabitý míč s úmyslným přešlapem

7.5.3. Za hrubou osobní chybu je považováno

- Fyzické napadení hráče soupeře.

Např. hráč hází po soupeři kamínky, plivne na něj apod.

- Urážlivé výroky na adresu rozhodčího.

7.5.4. Signalizace osobních chyb

Osobní chyba se signalizuje žlutou kartou. Druhá osobní chyba nebo hrubá osobní chyba červenou kartou.

7.5.5. Výstroj v rozporu s pravidly

Např. použití štěpařského vosku na prsty, obuv v rozporu s propozicemi turnaje, dvě stejná čísla hráčů, pokud propozice soutěže vyžadují očíslování hráčů.

Rozhodčí přeruší hru a vykáže hráče na lavičku, aby uvedl svoji výstroj do pořádku. Po návratu z lavičky může hráč pokračovat v daném poločase již jen ve hře v zázemí (tj. je považován za vybitého). Do dalších částí hry se správnou výstrojí může nastoupit.

7.6. Chyby lavičky

7.6.1. Vedoucí družstva

Za nevhodné chování může být vedoucí družstva vykázán rozhodčím mimo dosah hřiště.

7.6.2.

Nastoupí-li družstvo do utkání s více než deseti hráči, rozhodčí si toho nevšimne, připustí hru a teprve později tuto skutečnost zjistí, přeruší hru, vykáže nadbytečného hráče z hřiště a potrestá provinivší se družstvo odebráním míče. Pokud má v okamžiku přerušení míč soupeř, bude nadbytečný hráč pouze vykázán ze hry bez dalších následků.

7.6.3.

Vstoupí-li do hry neoprávněně další hráč z lavičky v průběhu zápasu, bude potrestáno družstvo technickým vybitím jednoho hráče a hráč, který vstoupil neoprávněně do hry, červenou kartou. Tato červená karta nemá však vliv na počet hráčů, kteří mohou nastoupit do dalších částí hry.

7.7. Hra mimo hřiště (podávání míčů)

7.7.1

Dostane-li se míč mimo hřiště, může pro něj dojít kterýkoli z hráčů v zámezí anebo i další hráč z lavičky určený jako podavač míčů. Tento podavač nesmí mít na sobě hrací dres, nesmí vstupovat do hřiště a jím přihraný míč není nabitý. Rovněž míč přihrávaný hráčem ve hře z prostoru mimo hřiště, není nabitý. Mimo hřiště smí dělat hráč s míčem kroky.

Poruší-li družstvo toto pravidlo (např. podavač míčů při přinášení míče přiběhne až na hřiště), bude potrestáno ztrátou míče.

Přihraje-li podavač míčů z řad družstva omylem míč soupeři, hra pokračuje.

7.7.2

Dostane-li se míč mezi nehrající hráče v blízkosti postranního zázemí resp. v něm (tam, kde okolnosti nedovolují umístit nehrající hráče zcela mimo hřiště), nesmějí tito hráči aktivně zasahovat do hry.

Rozhodčí je oprávněn odebrat družstvu míč, získá-li družstvo zásahem svých nehrajících spoluhráčů jakoukoli, a to i drobnou výhodu.

7.8. Dotek míče zařízení sportoviště

Dotkne-li se míč libovolného zařízení sportoviště, přestává být nabitý, avšak hra pokračuje bez přerušení dále.

7.9. Dotek míče rozhodčího, funkcionářů, diváků

Stejné, jako dotek míče zařízení sportoviště. Pouze, pokud se rozhodčí domnívá, že zasažená osoba aktivně usměrnila míč směrem k soupeři, který by tento míč jinak nezískal, přeruší hru a přizná míč na správnou stranu.

 

 

 

8. Rozhodčí

8.1. Vybavení rozhodčího

Píšťalka, stopky, žlutá a červená karta, psací potřeby, popřípadě losovací mince. Dle charakteru soutěže zvláštní úbor.

8.2. Úkoly rozhodčích

Rozhodčí stojí na půlící čáře vně hřiště a vede průběh hry v souladu s pravidly. Není-li přítomen pomocný rozhodčí, přebírá na sebe i jeho úlohy.

Pomocný rozhodčí měří čas, zapisuje průběh hry a dle situace pomáhá hlavnímu rozhodčímu. Je oprávněn přerušit hru, pokud vidí, že došlo k porušení pravidel.

8.3. Přerušení hry z technických důvodů

Rozhodčí je oprávněn přerušit hru a zastavit čas ve všech případech, kdy je přesvědčen, že dochází k narušení regulérnosti souboje (zranění hráčů, poruchy ve výstroji, cizí těleso na hrací ploše, podezření na poškození míče, nevhodné chování vedoucích družstev a hráčů na lavičce apod.)

Rozhodčí je též oprávněn zastavit čas v takovém případě, kdy jedno z družstev záměrně vytvoří situaci, která brání průběhu hry (např. zahodí míč mimo hřiště nebo jej tam pustí, ač bylo zřejmé, že mohl být chycen). Takovýto případ může být současně posouzen i jako zdržování a družstvo potrestáno ztrátou míče.

Hra po přerušení pokračuje z pole družstva, kterému náleží míč.

8.4. Vystřídání rozhodčího

Rozhodčí může být v odůvodněných případech vystřídán.

8.5. Signalizace rozhodčího

Vybití hráče - krátký hvizd, ukázat krátce na hráče a dále upažit ve směru odchodu vybitého hráče do zámezí. Pokud došlo k vybití v důsledku přešlapu před nabitým míčem, naznačí rozhodčí navíc rukou čáru. Hra pokračuje bez další zvukové signalizace

Chyba se ztrátou míče - krátký hvizd, ukázat druh přestupku a dále rukou šikmo dolů ukázat na polovinu družstva, kterému náleží míč

- kroky - jako v házené

- dlouhé držení míče - nad hlavou vztyčená ruka ukazující tři prsty

- přešlap - náznak malování čáry v rovnoběžném směru s čárou, na níž došlo k přestupku

- tři přihrávky - obě ruce ukazují tři prsty na úrovni prsou

- zdržování - ruka vztyčená se zaťatou pěstí

- hra nohou - poklepání na nohu

Po odevzdání míče pokračuje hra bez další zvukové signalizace.

Pokračovat ve hře bez přerušení (např. zasažení hráče nenabitým míčem) - bez hvizdu, rozpažené ruce (nepovinná signalizace)

Přerušení hry - time rozhodčího - dlouhý hvizd

Přerušení hry - chybné pokračování ve hře (např. míč nebyl předán do správných rukou, jako vybitý odešel nesprávný hráč apod.) - několik krátkých hvizdů

V těchto případech rozhodčí zastaví čas, vysvětlí situaci a pokračovat se bude až na další hvizd.

Konec hry - tři dlouhé hvizdy

8.6. Nespuštěný čas

Zjistí-li rozhodčí v průběhu hry, že na počátku poločasu nebo po nějakém přerušení nespustil stopky, přeruší hru a oznámí (po případě po poradě), jaký čas bude zbývat do konce utkání. Od této chvíle je nahlášený čas považován za regulérní dobu do konce utkání.

 

 

 

9. Dokumentace

9.1. Zápisy o utkání

Vede-li se zápis o utkání, musí z něj být zřejmé, kteří hráči k utkání nastoupili, a kteří byli vybiti. Podle svých možností může pořadatel dále sledovat, kolik hráčů soupeře kdo vybil.

9.2. Vyhodnocování turnajů

Tam, kde se hraje vyřazovacím způsobem, postupuje do dalšího kola vítěz utkání dle kritéria 5 těchto pravidel. Tam, kde se hrají utkání ve skupinách (každý s každým, příp. švýcarský či jiný systém), přidělují se za vítězství 2 body, za remízu (jsou-li povoleny) 1,5 bodu, za porážku 1 bod, za skreč 0 bodů. O pořadí rozhodují nejprve získané body, dále vzájemné utkání resp. tabulka ze vzájemných utkání, rozdíl ve skóre vybitých hráčů, větší počet vybitých hráčů soupeře.

 

 

 

10. Protesty

Neurčí-li propozice jinak, může vedoucí podat protest pouze proti rozhodnutím rozhodčího, která změnila právoplatný důsledek nějak posouzené herní situace. Lze tedy např. protestovat proti vybití hráče, který chytil nabitý míč. Nelze však uplatňovat žádný protest proti samotnému posouzení situace, tedy např. uznání přešlapu, posouzení pravidla o krocích atd. V takovém případě platí zásada, že rozhodčí píská, co vidí.